We Advise you how to Control your Credit
We Build Products to Help your Business Grow
Our clients are people like you
We Control the Risk, You Focus on Your Business
Click the logo to get started :)

Στατιστικά Αφερεγγυότητας Επιχειρήσεων

Αξία Ακάλυπτων Επιταγών 2016
12.918 τμχ

Αξία Απλήρωτων Συναλλαγματικών 2016
35.025 τμχ

Εταιρίες σε κατάσταση πτώχευσης , αδράνειας , λύσης,  εκκαθάρισης εντός 2016

Πτωχεύσεις Εταιρειών την τελευταία 4ετία

2013

2014

2015

2016 forecast

Source: Atradius Economic Research
index 2007=100

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Η CCA δημιουργήθηκε από επαγγελματίες Credit Control Managers & Risk Advisors για να καλύψει τις ανάγκες των επιχειρήσεων που πωλούν επί πιστώσει και αντιμετωπίζουν προβλήματα ρευστότητας και επισφαλειών . Η CCA, μέσω της τεχνογνωσίας της, των εξειδικευμένων εργαλείων και των ειδικών προϊόντων της αναλύει και αξιολογεί το επιχειρηματικό ρίσκο, προσφέρει στον επιχειρηματία παρακολούθηση των δεδομένων που άπτονται των πιστώσεων και της ρευστότητας και καθοδηγεί συμβουλευτικά τη διοίκηση, με γνώμονα τη βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων.

Παρέχουμε υπηρεσίες CREDIT CONTROL MANAGEMENT

Οι επιχειρηματίες και οι εργαζόμενοί τους δαπανούν εξαιρετικά μεγάλο κομμάτι του χρόνου τους στην είσπραξη των απαιτήσεων, επιδιώκοντας ταυτόχρονα τη διατήρηση των καλών σχέσεων με τους πελάτες. Η CCA ως εξωτερικός συνεργάτης αποσκοπεί στη βελτιστοποίηση των διαδικασιών Διαχείρισης Πιστωτικού Κινδύνου, οδηγώντας στον ορθότερο καταμερισμό του χρόνου και την εστίαση των στελεχών στις βασικές λειτουργίες της επιχείρησης.

περισσότερα

ΓΙΑΤΙ CCA

Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΑΣ ΜΕ ΕΜΑΣ ΟΔΗΓΕΙ ΣΕ:

why cca

 

ΑΥΞΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

Φροντίζουμε ώστε οι Προϊστάμενοι Διευθύνσεων, οι Πωλητές και το Λογιστήριο να διοχετεύουν την ενέργειά τους απερίσπαστοι στη βασική τους ενασχόληση.


ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Μέσω του εξορθολογισμού των διαδικασιών, την εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών και τη χρήση εξατομικευμένων λύσεων δημιουργούμε μια πρότυπη Διεύθυνση Πιστωτικού Ελέγχου για την εταιρία σας.

 

ΑΥΞΗΜΕΝΟ CASH FLOW

Εστιάζουμε στην εξασφάλιση των εισπράξεων από τις πωλήσεις και τη μείωση των λειτουργικών εξόδων , στοχεύοντας στην αύξηση των ρευστών διαθεσίμων της εταιρίας.


ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

Εφαρμόζουμε ξεκάθαρες Πολιτικές και απλές Διαδικασίες, τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για τους πελάτες, που ελαχιστοποιούν τα περιθώρια συγκρούσεων και διευκολύνουν τη διαχείριση και την εξυπηρέτηση των πελατών.

ΜΕΙΩΜΕΝΕΣ ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΕΣ

Η αξιολόγηση του πελατολογίου σας από τη CCA οδηγεί σε ασφαλή διαχείριση πωλήσεων και εισπράξεων και σε μικρότερες απώλειες.ΜΕΙΩΜΕΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΟΣΤΗ

Με  την CCA τα πολυέξοδα reports με ελλιπή πληροφόρηση, το προσωπικό που απασχολείται σε λειτουργίες που δεν θα έπρεπε, και οι αποτυχημένες μηχανογραφικές λύσεις για το Πιστωτικό Έλεγχο αποτελούν πλέον παρελθόν.

 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Πιστωτική Πολιτική & Διαδικασίες

Διαμορφώνουμε για εσάς τη Πιστωτική Πολιτική και τις Διαδικασίες Πώλησης και Είσπραξης Απαιτήσεων.

  

 

 w

Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας

Σχεδιάζουμε και εφαρμόζουμε, μέσω της online πλατφόρμας της CCA, το μοντέλο αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και χορήγησης ικανοποιητικών και ασφαλών ορίων πίστωσης, που τροφοδοτείται από τα δεδομένα και τις μεταβλητές με την πραγματική βαρύτητα για το κλάδο και την επιχείρηση σας.
.

Αναφορές προς τη Διοίκηση

Διαμορφώνουμε τις απαραίτητες αναφορές με την σημαντικότερη πληροφόρηση για την Διοίκηση και τις Διευθύνσεις της Επιχείρησης.

  

 

w

Λογισμικό Διαχείρισης Εισπράξεων και Παρακολούθησης Υπολοίπων

Διενεργούμε παραμετροποίηση και εγκαθιστούμε ειδικό λογισμικό (πλατφόρμα απεικόνισης) για τη παρακολούθηση όλων των ανοιχτών υπολοίπων, τον προγραμματισμό τηλεφωνημάτων και συναντήσεων και την κατάρτιση αναλυτικών αναφορών.

 

 
w

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για τα Συμβόλαια Ασφάλισης Πιστώσεων

> Κατανόηση των ασφαλιστηρίων συμβολαίων πιστώσεων 
> Επισκόπηση συμβολαίων, συμβουλευτική καθοδήγηση στην διαπραγμάτευση όρων και ασφαλίστρων.  
> Οδηγίες προς IT για την εξαγωγή απαραίτητων δεδομένων και αναλυτικών αναφορών.
> Οφέλη-μείωση του απαιτούμενου χρόνου προετοιμασίας των σχετικών εγγράφων, με παράλληλη εξασφάλιση της τήρησης των προαπαιτούμενων όρων.w

Συνεργασία με Collection Agencies

Διενεργούμε μετρήσεις συγκεκριμένων μεγεθών και cost benefit analysis, ώστε να αξιολογηθεί από την διοίκηση το όφελος ενδεχόμενης συνεργασίας με Collection Agency, για την επίτευξη συγκεκριμένων αποτελεσμάτων, χωρίς προστριβές με τους πελάτες.

 

 


w

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

Διαχείριση Πιστωτικού Κινδύνου

Η έννοια του ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ εμπεριέχει το στοιχείο του κινδύνου που σημαίνει ότι κάθε επιχειρούμενος συνδυασμός συντελεστών παραγωγής μπορεί να αποτύχει στον σκοπό του. 

 more

Απαραίτητες Λειτουργίες

Οι απαραίτητες λειτουργίες του τμήματος Διαχείρισης Πιστωτικού Κινδύνου είναι:

 more

Εμπορική και Πιστωτική Πολιτική

Η Εμπορική και Πιστωτική πολιτική οφείλει να είναι ρεαλιστική, ναβασίζεται στα δεδομένα της κάθε συγκεκριμένης επιχείρησης και της αγοράς και να προστατεύει την επιχείρηση από τους κινδύνους.

 more

Κόστη Πίστωσης

Υπάρχουν 3 μετρήσιμα μεγέθη στον υπολογισμό του κόστους της πίστωσης:

- Τόκοι πληρωτέοι ή τόκοι που δεν εισπράττονται
- Υποτίμηση χρήματος
- Χρηματοδότηση Φ.Π.Α.

 more

Credit Control Management Outsourcing

Με ποιο τρόπο συνδέεται το Credit Control Management Outsourcing που προσφέρει η Credit Control Advisors με την λειτουργία της Είσπραξης Οφειλών και της Διαχείρισης Πιστωτικού Κινδύνου?

 more

ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Δείκτης D.S.O.

Λαμβάνοντας ως δεδομένο τις πωλήσεις του εξαμήνου και το συνολικό υπόλοιπο των πελατών κάθε μήνα, υπολογίζεται ο δείκτης D.S.O. ανά μήνα, ο οποίος εκφράζει τον μέσο όρο των ημερών που χρειάζονται για την είσπραξη των απαιτήσεων που προκύπτουν από μια βεβαιωμένη πώληση της εταιρίας.

υπολογίστε

Μέσος Χρόνος Είσπραξης

Οι ημέρες είσπραξης υπολογίζονται αφαιρώντας την ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου από την ημερομηνία είσπραξης. Σε εισπράξεις με αρκετά τιμολόγια και αρκετές επιταγές με διαφορετικές ημερομηνίες και ποσά ο υπολογισμός αυτός πρέπει να γίνει μεσοσταθμικά.

υπολογίστε

Τόκοι

Όταν καθυστερεί η εξόφληση ενός τιμολογίου, σε σχέση με τον συμφωνημένο χρόνο πίστωσης, προκύπτει ένα χρηματοοικονομικό κόστος, το οποίο θα πρέπει να χρεωθεί στον πελάτη, για να μην επιβαρυνθεί η επιχείρηση.

 

υπολογίστε

ΑΝΑΦΟΡΕΣ

Η πίστωση είναι ένα σύστημα όπου κάποιος που δεν έχει τη δυνατότητα να πληρώσει, χρησιμοποιεί κάποιον άλλο που δεν έχει τη δυνατότητα να πληρώσει να εγγυηθεί ότι αυτός μπορεί να πληρώσει .

Charles Dickens, Άγγλος μυθιστοριογράφος

«Εχεις; Μη δανείζεσαι γιατί δεν σου λείπουν. Δεν έχεις; Μη δανείζεσαι γιατί δεν θα ξεπληρώσεις το χρέος σου»

Πλούταρχος (περ.45μ.Χ.-120), Έλληνας ιστορικός, βιογράφος και δοκιμιογράφος

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

logoPossitve

 

Credit Control Advisors
Δεκελείας 9, 143 43 Αθήνα
T: ++30 210 2582303
info@ccadvisors.gr 

 

Το όνομά σας (υποχρεωτικό)

Το email σας (υποχρεωτικό)

Θέμα

Το μήνυμά σας


1+1=?